Kisabac Lusamutner - Mankutyan Anhog Orere

Kisabac Lusamutner - Klines Ime, Klini Qone

Kisabac Lusamutner - Vtarvace Nor Hachnic

Kisabac Lusamutner - Shane Ktam, Gelin Ktam, Qez Chem Ta

Kisabac Lusamutner - Nvere Chen Vacharum

Kisabac Lusamutner - Xardaxutyun Haykakan Dzevov

Kisabac Lusamutner - Quyre, Ankoch Hyure 2

Kisabac Lusamutner - Heqiatnerov Axjike

Kisabac Lusamutner - Suren Zolyan. ARAJIN DEMQOV

Kisabac Lusamutner - Miamit Badalyannere

Kisabac Lusamutner - Katvi Draxt

Kisabac Lusamutner - Hakobyan Hanguyc

Kisabac Lusamutner - Citin Partqe

Kisabac Lusamutner - Dur Dran Voxerimnere 2

Kisabac Lusamutner - Dur Dran Voxerimnere -1

Kisabac Lusamutner - Sarsapeli Gegheciknere

Kisabac Lusamutner - Hreshtakner, Te Dever

Kisabac Lusamutner - Erjankutyan Mekhedin